Säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Tampere ja se toimii Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenenä. Näissä säännöissä Suomen Yrittäjänaiset ry:tä kutsutaan nimellä Liitto.

Tarkoitus

2 § Yhdistys toimii yrittäjinä toimivien ja yrittäjyyttä edistävien naisten yrittäjä- ja elinkeinopoliittisena etujärjestönä.
Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yrittäjänaisten välistä yhteistyötä.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi, ja toiminta-alueensa yrittäjänaisten yhteisten etujen ajamiseksi, yhdistys yhteistoiminnassa Suomen Yrittäjänaiset ry:n kanssa:

 • edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnallishallintoon yhteistyössä muiden yrittäjäyhdistysten kanssa tekemällä yrittäjänaisten sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita ja antamalla lausuntoja
 • harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa naisyrittäjyyttä koskevissa asioissa
 • huolehtii omalta osaltaan Liiton antamista tehtävistä sekä toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi.

Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia, myyjäisiä ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia. Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta ja sillä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton, aatteellinen yhdistys, eikä yhdistyksen toiminta saa muodostua pääasiallisesti liiketaloudelliseksi.

4 § Yhdistys voi toimia yhteistyössä muiden yrittäjyyttä kannattavien ja edistävien yhteisöjen kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Jäsenyys

5 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yrittäjinä toimivat ja yrittäjyyttä kannattavat naiset, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistykseen voidaan hyväksyä kannattajajäseniksi yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Varsinaisiksi jäseniksi ja kannattajajäseniksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yrittäjätoiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä.

6 § Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Kesken jäsenyyskauden eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan kyseisen kauden jäsenmaksun täysimääräisenä.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen tai kannattajajäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä ja päätöksiä tai, joka ei suorita määrätyssä ajassa jäsenmaksuaan. Erottamiseen vaaditaan kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Jäsenmaksu

7 § Yhdistyksen varsinaiset jäsenet maksavat syyskokouksen päättämän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksu on maksettava eräpäivänä. Yhdistyksen kannattajajäsenet maksavat syyskokouksen päättämän liittymis- ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

Mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kahden (2) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, voi yhdistys katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä. Jäsenmaksujen laskutus, suoritusten valvonta sekä perintä voidaan antaa yhdistyksen ulkopuoliselle taholle, kuten Liitolle tai yksityiselle yritykselle (y-tunnus ja ennakkoperintärekisterissä).

Ulkopuolisen tahon palkkio voidaan määrätä siten, että ulkopuolinen taho tilittää yhdistykselle erikseen sovittavalla palkkiolla vähennetyn summan tai tilityksenä maksetaan yhdistykselle koko jäsenmaksusumma, jolloin erikseen sovittu palkkio laskutetaan erikseen.

Suomen Yrittäjänaiset ry:n jäsenyys ja edustus

8 § Yhdistys kuuluu jäsenenä koko maata käsittävään keskusjärjestöön, Suomen Yrittäjänaiset ry:een, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi, ja noudattaa sen sääntöjä.

Liiton kokouksissa edustavat yhdistystä sen syyskokouksen valitsemat edustajat. Yhdistys suorittaa Liitolle vuosittain varsinaisen jäsenmaksun sekä mahdolliset muut Liiton kokouksen päättämät ylimääräiset maksut.

Hallinto ja toimielimet

9 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen varsinainen kokous. Toimeenpaneva elin on yhdistyksen hallitus.

10 § Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa syys-lokakuussa hallituksen määräämänä aikana ja hallituksen määräämässä paikassa.

Ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta jonkin määrätyn asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään 10 vuorokautta ennen joko hallituksen määräämissä sanomalehdissä, yhdistyksen verkkosivuilla tai kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjallisella kutsulla, joka voi olla myös sähköpostiviesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

11 § Yhdistyksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti.
Kokouksessa ainoastaan yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Kullakin jäsenellä on yksi ääni ja heidän on käytettävä äänioikeuttaan henkilökohtaisesti. Kunniajäsenellä ja -puheenjohtajalla sekä kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

12 § Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, minkä jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja.

Vuosikokouksessa

 • toimitetaan kokouksen järjestäytyminen
 • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus
 • vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut seuraavaksi vuodeksi
 • vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
 • valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ottaen huomioon, ettei sama henkilö voi tulla yhtäjaksoisesti valituksi kuin kolmeksi toimikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi
 • päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten lukumäärästä, hallituksessa voi olla kuusi tai kahdeksan (6 tai 8) muuta varsinaista jäsentä sekä nolla – kaksi (0-2) varajäsentä
 • valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja mahdollinen varajäsen erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ottaen huomioon, ettei sama henkilö voi tulla yhtäjaksoisesti valituksi kuin kolmeksi toimikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi
 • valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Yrittäjänaiset ry:n kokouksiin, Liiton sääntöjen mukaisesti.
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, tai tilintarkastusyhteisö, tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 • käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Hallitus

13 § Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi tai kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä nolla – kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet muista varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa, sekä toinen varajäsen, jos on valittu kaksi varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköpostikokouksena tai muulla tavoin etäkokouksena. Äänestyksessä ratkaisee enemmistön mielipide, äänten mennessä tasan puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.

14 § Hallituksen tehtävänä on

 • edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,
 • valmistella asiat yhdistyksen kokouksiin ja suunnitella muu toiminta sekä kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
 • vastata yhdistyksen taloudenhoidosta ja tilinpidosta, laatia yhdistyksen toimintakertomus ja talousarvioehdotus sekä toimintasuunnitelma vuosikokoukselle esitettäväksi,
 • ylläpitää kiinteätä yhteyttä Liittoon sekä toteuttaa omalla paikkakunnallaan Liiton kokousten päätökset;
 • huolehtia, että Liitolla on käytettävissään yhdistyksen tarkistettu jäsenluettelo sekä huolehtia Liitolle lähetettävien jäsenmaksun ym. suoritusten hoitamisesta määräaikaisesti,
 • suunnitella aktiivisesti yhdistyksen toiminnan kehittämistä ja eteenpäin viemistä yrittäjänaisten toiminnan tarkoitusperien mukaan,
 • asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

15 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi näistä yhdessä.

Tilinpäätös – tarkastus

16 § Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vuosikokousta tilintarkastajalle / toiminnantarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle seitsemän päivän kuluessa.

Sääntöjen muuttaminen

17 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään 3/4 annettujen äänten enemmistöllä ja vahvistettava samanlaisella äänten enemmistöllä joko varsinaisessa tai ylimääräisessä, vähintään 14 vuorokauden väliajoin pidettävässä kokouksessa

Yhdistyksen purkaminen

18 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä kuin edellä on sääntöjen muuttamisesta määrätty.

Jos yhdistys päättää purkautua tai se lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla, naisyritystoiminnan edellytysten parantamiseen tähtäävään toimintaan Pirkanmaalla.